Naučno-istraživački rad

Prikupljene informacije sa terena ukazuju na nedostatak znanja i informacija u vezi sa najmlađom prošlosti Bosne i Hercegovine i ulogom Alije Izetbegovića u njoj. Iz tog razloga Muzej „Alija Izetbegović“ u suradnji sa osnovnim školama, gimnazijama, koledžima, univerzitetima i institutima, te mladim intelektualcima pokrenuo je inicijativu u vezi sa pisanjem naučno-istraživačkih radova na ovu temu.

Pored biblioteke kao izvora informacija i podataka Muzej „Alija Izetbegović“ mladim istraživačima, učenicima i studentima na raspolaganje stavlja i besplatan posjet stalne postavke u Muzeju bogate fotografijama i informacijama. Za obimnije i sadržajnije projekte postoji i mogućnost uvezivanja i kontaktiranja sa relevantnim ličnostima iz pojedine oblasti istraživanja.

Muzej „Alija Izetbegović“ pruža sadržajnu podršku:

  • radionicama sa učenicima osnovnih škola,
  • prilikom izrade seminarskih radova i eseja,
  • prilikom izrade maturskih radova,
  • prilikom izrade diplomskih radova,
  • prilikom izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija,
  • prilikom neovisnih naučno-istraživačkih projekata.