Javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović"

Pet, 11. Okt. 2019.


Upravni odbor Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" raspisuje:

JAVNA USTANOVA MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"
UPRAVNI ODBOR

Broj:40-02-44-2/19
Sarajevo, 08.10.2019. godine

Na osnovu člana 29. stav 1. i 2. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94),  čl 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 20. stav (1) Zakona o muzejskoj djelatnosti (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 13/17), čl. 43. i 44. Pravila Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" (broj: 40-02-08/18) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" (broj:40-02-44-1/19 od 03.10.2019. godinee) Upravni odbor Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" raspisuje:     

J A V N I   K O N K U R S 
za imenovanje direktora  Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović"

 
I - NAZIV POZICIJE I BROJ IZVRŠILACA 

Direktor  Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović"
Broj izvršilaca jedan  (1)

II - OPIS POZICIJE

Opis pozicije direktora Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović:

a)    organizuje i rukovodi radom Muzeja
b)    zastuplja i predstavlja Muzej prema trećim licima
c)    odgovoran je za zakonitost rada Muzeja
d)    predlaže Upravnom odboru Muzeja mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Muzej osnovan
e)    predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja Muzeja
f)    izvršava odluke Upravnog odbora
g)    odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa 
h)    odlučuje o korištenju sredstava u iznosu do 5.000,00KM (slovima: pethiljada KM)
i)    podnosi Upravnom odboru Muzeja Izvještaj o finansijskom poslovanju
j)    naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana
k)    odgovoran je Upravnom odboru za rezultate rade i finansijsko poslovanje
l)    vrši i druge poslove i ima i druge dužnosti i pravautvrđena opštim aktima Muzejau skladu sa zakonom i pravilima

III - USLOVI  JAVNOG KONKURSA

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Herecegovine),
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH;
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

b) Posebni uslovi:

 • da ima visoku stručnu spremu VII stepen društvenog smjera ili završen drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja iz oblasti kojom se Muzej bavi: historija, arheologija i etnologija, 
 • da je istaknuti je stručnjak u muzejskoj djelatnost, naučni ili kulturni radnik;
 • da ima radno iskustvo na poslovima iz oblasti  kojim se Muzej bavi u trajanju od  pet (5) godina,
 • predložen program rada Muzeja za mandatni period;
 • da se ističe organizacionim sposobnostima i društvenim radom.

IV - SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

 • prijavu na konkurs,
 • biografiju, 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci, osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera),
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini (ukoliko je predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora  priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih pozicija),
 • ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata),
 • diplomu  o završenoj školskoj spremi,
 • potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu na poslovima iz oblasti  kojim se Muzej bavi u trajanju od  pet (5) godina,
 • potvrdu da je istaknuti stručnjak u muzejskoj djelatnost, naučni ili kulturni radnik
 • program rada za mandatni period.

V- INTERVJU

Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju biće pozvani na intervju.

VI - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Direktor Muzeja "Alija Izetbegović  imenuje na mandatni period od četiri godine.

VII - IZNOS OSNOVNE PLAĆE

Iznos neto plaće za radno mjesto direktor  Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”iznosi  1.700,00 KM.

VIII - NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Konkurs će se objaviti  u "Službenim novinama FBiH", dnevnim novinama „Dnevni list“ i Web stranici Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović.

IX - ROK  ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI  KONKURS 

Konkurs ostaje otvoren  petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja.  

X- NEPOTPUNOST I NEBLAGOVREMENOST

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

XI - ADRESA I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA 

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol ustanove ili poštom preporučeno na adresu:
Javna ustanova Muzej "Alija Izetbegović",
 ul. Ploča br.2 (Kapi – Kula) Kovači, Sarajevo 
sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora – ne otvarati”.

XII - TELEFONSKI  KONTAKT OSOBE ZADUŽENE ZA DODATNA OBAVJEŠTENJA 

Kontakt telefon osobe zadužene za dodatna obavještenja u vezi Javnog konkursa je 
033-237-220 

XIII  - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora. 
 

ALIJA IZETBEGOVIĆ

ŽIVOTOPIS

  POGLEDAJ  

IZDANJA MUZEJA

IZDAVAŠTVO

  PROČITAJ  

VIRTUAL TOUR

360°

  POSJETI  

suvenirnica

SUVENIRNICA

ONLINE SHOP

MUZEJSKA POSTAVKA

Stalna muzejska postavka smještena je u kulama Ploča i Širokac. U kuli Ploča prikazan je,   hronološki kroz tekst i fotografije, život Alije Izetbegovića kao političara i državnika. U kuli  Širokac, muzejska postava posvećena je Aliji Izetbegoviću kao Vrhovnom komadantu i  organiziranju odbrane od agresije na BiH.

 

ISTRAŽIVAČKO - DOKUMENTACIONI CENTAR 

Nastao u savremeno doba, Muzej „Alija Izetbegović“ na moderan način daje odgovore na pitanja postavljena u prošlosti, ali postavlja i temelje za budućnost. Svojim objektivnim i naučnim pristupom Muzej potiče mlade intelektualce i istraživače da stručno pristupe pisanju historije. 

 

EDUKACIJA 

Edukativni programi u Muzeju namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola  i uključuju stručna opća i tematska vodstva stalne muzejske postavke, interaktivne školske radionice, objavljivanje pedagoško-edukativnih izdanja, predavanja, programe obilježavanja značajnih historijskih datuma, te niz drugih.