JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta u JU Muzej “Alija Izetbegović“

Uto, 20. Feb. 2018.


Na osnovu  člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javne ustanove  Muzej “Alija Izetbegović” (broj: 40-02-18/15 od 23.07.2015.g.), Odluke Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (broj: 12-34-6038/18 od 15.02.2018.g.) i Odluke direktora o sadržaju i tekstu javnog konkursa (broj: 40-01-70/18 od 16.01.2018. g.) Javna ustanova Muzej “Alija Izetbegović”  raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunu radnog mjesta u JU Muzej “Alija Izetbegović“

 

I - NAZIV RADNOG MJESTA

Muzejski pedagog -jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme, najduže do godinu dana

II - USLOVI OGLASA

Kandidat je dužan ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban,
 • da nije osuđivan za krivično djelo.

 Posebni uslovi:

 • VSS - VII stepen - dipl.historičar, dipl.prof.razredne nastave ili dipl.pedagog
 • radno iskustvo u muzejskoj djelatnosti od jedne (1) godine,
 • poznavanje jednog svjetskog jezika (prednost engleski jezik)

III - SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu,
 2. Kraću biografiju,
 3. Uvjerenje o državljanstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 6. Potvrda o radnom iskustvu u muzejskoj djelatnosti
 7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda, uvjerenje ili certifikat).

Tražene dokumente je potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: Izabrani kandidat će naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje nadležnog suda da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca).

IV - NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: JU Muzej “Alija Izetbegeović“, ul. Evlije Čelebije bb, Sarajevo, sa naznakom:   

„Prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta Muzejski pedagog u JU Muzej “Alija Izetbegović“ - ne otvaraj”.

V -  ROK JAVNOG OGLASA

Oglas ostaje otvoren osam (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama  „Dnevni list“. Javni oglas će se objavit  i na web stranici JU Muzej “Alija Izetbegović”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VI - NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od  dana donošenja Odluke o izboru kandidata. 

ALIJA IZETBEGOVIĆ

ŽIVOTOPIS

  POGLEDAJ  

IZDANJA MUZEJA

IZDAVAŠTVO

  PROČITAJ  

VIRTUAL TOUR

360°

  POSJETI  

suvenirnica

SUVENIRNICA

ONLINE SHOP

MUZEJSKA POSTAVKA

Stalna muzejska postavka smještena je u kulama Ploča i Širokac. U kuli Ploča prikazan je,   hronološki kroz tekst i fotografije, život Alije Izetbegovića kao političara i državnika. U kuli  Širokac, muzejska postava posvećena je Aliji Izetbegoviću kao Vrhovnom komadantu i  organiziranju odbrane od agresije na BiH.

 

ISTRAŽIVAČKO - DOKUMENTACIONI CENTAR 

Nastao u savremeno doba, Muzej „Alija Izetbegović“ na moderan način daje odgovore na pitanja postavljena u prošlosti, ali postavlja i temelje za budućnost. Svojim objektivnim i naučnim pristupom Muzej potiče mlade intelektualce i istraživače da stručno pristupe pisanju historije. 

 

EDUKACIJA 

Edukativni programi u Muzeju namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola  i uključuju stručna opća i tematska vodstva stalne muzejske postavke, interaktivne školske radionice, objavljivanje pedagoško-edukativnih izdanja, predavanja, programe obilježavanja značajnih historijskih datuma, te niz drugih.