JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta u JU Muzej “Alija Izetbegović“

Čet, 04. Jun. 2020.


Istraživač – naučni radnik o liku i djelu Alije Izetbegovića – jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme, najduže do godinu dana

Na osnovu člana 1., člana 3. stav (3) i člana 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili Općine, u javnim ustanovama i javnim poreduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19), Odluke Minisitarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo broj: 12-34-44646/1/20 od 07.04.2020.godine o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Muzej „Alija Izetbegović“ Sarajevo za popunu upražnjenih radnih mjesta na određeno vrijeme,  člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Javne ustanove  Muzej “Alija Izetbegović” (broj:40-02-18/15 od 23.07.2015.g.), i Odluke direktorice o sadržaju i tekstu javnog oglasa (broj:40-01-315/20 od 03.06.2020.g.) Javna ustanova Muzej “Alija Izetbegović”  raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta  u JU Muzej “Alija Izetbegović“

Osnovni podaci o pravnom licu koje objavljuje javni oglas:
Naziv: Javna ustanova Muzej „Alija Izetbegović“
Sjedište: Ploča br.2 (Kapi –kule), Stari Grad, Sarajevo
Internet adresa: www.muzejalijaizetbegovic.ba
Telefon kontakt osobe za dodatna obavještenja: 033/ 574-271

I NAZIV RADNOG MJESTA:

1.    Istraživač – naučni radnik o liku i djelu Alije Izetbegovića – jedan (1) izvršilac na određeno vrijeme,  najduže do godinu dana

II USLOVI OGLASA

Kandidat je dužan ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban,
 • da nije osuđivan za krivično djelo.

Posebni uslovi:

 •  VSS - VII stepen – prof.historije i komparativne književnosti ili bakalaureat/bachelor – historije i komaparativne književnosti sa ostvarenih 240 bodova  ECTS studijskih bodova, ili magistar historije i komparativne književnosti  ili bakalaureat/bachelor – magistar historije i komparativne književnosti sa ostvarenih 300 bodova, ili magistar društvenog smjera sa ostvarenih 300 studijskih bodova ,
 • radno iskustvo u struci od jedne godine,
 • aktivno znanje jednog svjetskog jezika

Opis posla:

 • Obavlja poslove iz djelatnosti muzeja na prikupljenoj obradi i čuvanju
 • prati novi pristup dokumentacije (stručna literatura i realizacija novih sistema dokumentacije) primanje ih u dokumentaciju Muzeja
 • formira pomoćne kartone po različitim principima kojima se omogućava bolje korištenje svih fondova muzeja (predmeta ilustrativnog i arhivskog materijala)
 • tehnički urednik publikacija i priloga muzeja
 • vodi poslove kompjuterizacije zbirki Muzeja
 • sarađuje sa dokumentacionim centrima drugih muzeja ICOM-om radi ujednačavanja dokumentacije na nivou Bosne i Hercegovine i šire,
 • objavljuje rezultate rada iz oblasti u građi Muzeja i drugim stručnim časopisima
 • učestvuje u stručnim projektima (arhivska izložbena i druga istraživanja Muzeja)
 • učestvuje na stručno naučnim skupovima sa referentima i saopštenjima iz oblasti dokumentacije
 • učestvuje u pripremi svih muzejskih izložbi;
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora

Iznos osnovne neto plate iznosi 1.165,50 KM

Mjesto rada: Javna ustanova Muzej „Alija Izetbegović“, sjedište Ploča br.2 ili izvan sjedišta ukoliko zahtjeva priroda posla

Radno vrijeme: puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati sedmično

III  SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavu
 2. Kraću biografiju
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Diplomu o završenoj stručnoj spremi
 6. Potvrda o radnom iskustvu
 7. Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (potvrda, uvjerenje ili certifikat)
 8. Potvrdu/Uvjerenje kojim se dokazuje prednost pri zapošljavanju (za kandidate koji imaju prednost u zapošljavanju po posebnom zakonu)

Tražene dokumente za radno mjesto potrebno priložiti u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena:

Izabrani kandidati će naknadno dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje nadležnog suda da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca), nakon što budu obaviješteni o izboru.

IV NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti  lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu: JU Muzej “Alija Izetbegović“, ul. Evlije Čelebije bb, Sarajevo, sa naznakom:  

„Prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta „Istraživač – naučni radnik o liku i djelu Alije Izetbegovića“ u JU Muzej “Alija Izetbegović“ – NE OTVARAJ”.

V ROK JAVNOG OGLASA

Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama  „Oslobođenje“. Javni oglas će se objavit  i na web stranici JU Muzej “Alija Izetbegović” Sarajevo www.muzejalijaizetbegovic.ba i na web stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

VI NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.                                                                                                 

 

ALIJA IZETBEGOVIĆ

ŽIVOTOPIS

  POGLEDAJ  

IZDANJA MUZEJA

IZDAVAŠTVO

  PROČITAJ  

VIRTUAL TOUR

360°

  POSJETI  

suvenirnica

SUVENIRNICA

ONLINE SHOP

MUZEJSKA POSTAVKA

Stalna muzejska postavka smještena je u kulama Ploča i Širokac. U kuli Ploča prikazan je,   hronološki kroz tekst i fotografije, život Alije Izetbegovića kao političara i državnika. U kuli  Širokac, muzejska postava posvećena je Aliji Izetbegoviću kao Vrhovnom komadantu i  organiziranju odbrane od agresije na BiH.

 

ISTRAŽIVAČKO - DOKUMENTACIONI CENTAR 

Nastao u savremeno doba, Muzej „Alija Izetbegović“ na moderan način daje odgovore na pitanja postavljena u prošlosti, ali postavlja i temelje za budućnost. Svojim objektivnim i naučnim pristupom Muzej potiče mlade intelektualce i istraživače da stručno pristupe pisanju historije. 

 

EDUKACIJA 

Edukativni programi u Muzeju namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola  i uključuju stručna opća i tematska vodstva stalne muzejske postavke, interaktivne školske radionice, objavljivanje pedagoško-edukativnih izdanja, predavanja, programe obilježavanja značajnih historijskih datuma, te niz drugih.