POSLOVNIK o radu Komisije za prijem u radni odnos u JU Muzej “Alija Izetbegović”

Pon, 08. Jun. 2020.


Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Komisije za izbor u proceduri zapošljavanja radnika u  JU Muzej “Alija Izetbegović” po raspisanom javnom oglasu.


Na osnovu člana 8 stav 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, i Odluke o imenovanju članova Komisije, broj:40-02-320/20 donosi:

POSLOVNIK
o radu Komisije za prijem u radni odnos u JU Muzej “Alija Izetbegović”

 

I.    OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Komisije za izbor u proceduri zapošljavanja radnika u  JU Muzej “Alija Izetbegović” po raspisanom javnom oglasu.

Član 2.

(Načela)

Rad Komisije prilikom prijema u radni odnos u JU Muzej “Alija Izetbegović” se zasniva na načelima zakonitosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, objektivnosti, efikasnosti i javnosti.

Član 3.

(Propisi)

Komisija provodi postupak provođenja javnog oglasa u skladu sa odredbama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine,Uredbom o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada, ili Općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili Općina, te u privrednim društvima u kojima Kanton, Grad ili Općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala  i Pravilnika o radu u JU Muzej “Alija Izetbegović”

II KOMISIJA

Član 4.

(Sastav Komisije)

(1)    Komisija je imenovana Odlukom direktora broj:40-01-320/20.godine.
(2)    Komisija broji najmanje 3 (tri) člana i ima neparan broj članova
(3)    Članovi Komisije moraju imati  najmanje isti stepen stručne spreme kao i kandidat za čiji je prijem  u radni odnos objavljen javni oglas.
(4)    Administrativno tehničke poslove za Komisiju obavlja sekretar koga imenuje poslodavac.

Član 5.

(Izuzeće članova Komisije)

(1)    Član Komisije će odmah ili najkasnije 2 (dva) dana od saznanja za razloge izuzeća zatražiti izuzeće u Komisiji, ukoliko je srodnik nekog od prijavljenih  kandidata u pravnoj ili bočnoj liniji do četvrtog stepena i u tazbinskoj liniji do drugog stepena.
(2)    O zahtjevu za izuzeće iz stava 1 ovog člana poslodavac donosi odluku najkasnije u roku od  3 (tri) dana od dana podnošenja zahtjeva, a protiv ove odluke žalba nije dopuštena.

Član 6.

(Zamjena)

Ukoliko predsjednik ili neki od članova komisije, privremeno, u  dužem vremenskom periodu ili trajno bude spriječen da vrši svoju dužnost, dužan je odmah pismenim putem obavijestiti poslodavca radi imenovanja novog člana na tu dužnost.

Član 7.

(Supervizor)

(1)    Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo imenovat će supervizora i zamjenika supervizora koji će vršiti nadzor nad provođenjem javnog oglasa.
(2)    Supervizor je nadležan:
a)    da prati  pravilnu primjenu odredbi uredbe prilikom raspisivanja javnog oglasa;
b)    da nadzire rad Komisije, na način da prati rad Komisije od njenog imenovanja, da bude prisutan prilikom otvaranja pristiglih prijava na javni oglas;
c)    da vrši nadzor nad otvaranjem, pregledanjem I ocjenom pristiglih prijava na javni oglas;
d)    da prati način pripreme ispitnih pitanja za pismeni dio ispita i njegovu neposrednu kontrolu ( pismeni dio ispita)
e)    da može biti prisutan i nadzirati usmeni dio ispita ( usmeni dio ispita)
f)    kao i druga pitanja propisana uredbom i poslovnikom o radu Komisije

Član 8.

(Način rada Komisije)

(1)    Komisija obavezno radi u punom sastavu, te odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti večinom glasova;
(2)    Odluke komisije su validne samo ako je za njih glasalo najmanje 2 (dva) člana Komisije;
(3)    Sastanci Komisije se održavaju na zahtjev predsjednika koji vodi sastanke i potpisuje svu potrebnu dokumentaciju;
(4)    O svom radu Komisija vodi Zapisnik, koji je sastavni dio dokumentacije, a isti potpisuje predsjednik,članovi komisije.
(5)    Sekretar Komisije nema pravo glasa, već za potrebe Komisije vodi zapisnike i obavlja administrativno-tehničke poslove;
(6)    Komisija će poslove iz svoje nadležnosti  izvršavati u prostorijama  JU Muzej “Alija Izetbegović”  ili u drugim prostorijama koje budu adekvatne za nesmetan rad Komisije, a čije korištenje na prijedlog predsjednika Komisije odobri direktor JU Muzej “Alija Izetbegović”

III POSTUPAK PROVOĐENJA

Član 9.

(Postupak Komisije po pristiglim prijavama)

(1)  Po isteku  roka za podnošenje prijava na javni oglas, Komisija  u roku od 15 (petnaest) dana pregledava sve pristigle prijave i dostavljene dokaze, utvrđuje njihovu ispravnost i sastavlja spisak kandidata među kojima se provodi izborni postupak, a o čemu će se sačiniti zapisnik.
(2) Spisak kandidata iz stava 1 ovog člana potpisuju svi članovi Komisije
(3) Komisija pisanim putem obavještava kandidate čija dokumentacija nije ispravna odnosno nepotpuna i neblagovremena da nisu na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga zašto pristigla prijava nije ispravna, uz mogučnost uvida u dostavljenu dokumentaciju, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obavijesti.
(4) Kandidati čije  prijave su konstatovane kao ispravne, pismenim putem će biti obaviješteni o danu pristupa na pismeni dio ispita, i usmeni dio ispita.

Član 10.

(Provođenje ispita)

(1) Za radno mjesto “Istraživač-naučni radnik o liku I djelu Alije Izetbegovića” provest će se pismeni i usmeni ispit;

(2)  U slučaju da kandidat ne pristupi polaganju pismenog ispita smatrat će se da je odustao od prijave na javni oglas.

Član 11.

(Sadržaj pismenog ispita)

(1)  Pismeni ispit će se sastojati od 10 (deset) pitanja iz općeg poznavanja poslovanja JU Muzej “Alija Izetbegović” i rada iz opisa poslova na koji se kandidat prijavljuje.
(2)   Pitanja će se nalaziti na listu A4 sa memorandumom JU Muzej “Alija Izetbegović”
(3)   Odgovor na pitanje može iznositi  najmanje 1 (jedan) a najviše 5 (pet) bodova.
(4)   Pitanja za pismeni dio ispita su  ista za sve kandidate prijavljenje za isto radno mjesto.
(5)   Pismeni test je eliminatoran.Da bi kandidat pristupio intervju potrebno je da na pismenom testu ostvari najmanje 60% ukupnog broja bodova.

Član 12.

(Usmeni dio ispita)

(1)   Komisija  prilikom intervjua obavlja razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno u vremenskom trajanju od 5 do 10 minuta. Komisija radi po principu postavljanja  3 (tri) pitanja, koja obuhvataju: motivacijski aspekt prijavljivanja za radno mjesto,informiranost o poslovima koji proizilaze iz djelatnosti., komentiranju određenih situacija i događaja a sve u vezi predviđenih radnih zadataka određenog radnog mjesta za koji se raspisuje javni oglas.
(2)   Svaki član Komisije  učestvuje u intervju i ocjenjuje kandidata sa ocjenom od 0 do 5, a bodovi se upisuju uz objašnjenje.Rezultati intervjua će biti zbir bodova koji su dali svi članovi podijeljen sa brojem članova Komisije za izbor.
(3)   U slučaju da kandidat ne pristupi polaganju usmenog ispita, smatrat će se da je odustao od prijave na javni oglas.

Član 13.

Komisija može zakazati provođenje pismenog i usmneog ispita na isti dan

Član 15.

(Lista kandidata)

(1)    Komisija na osnovu utvrđenih bodova na pismenom,usmenom i praktičnom ispitu sačinjava Listu uspješnih kandidata
(2)    Komisija Listu uspješnih kandidata  sa ostvarenim bodovima dostavlja direktoru u roku od 3 (tri) dana nakon obavljenog intervjua.
(3)    Pravo prigovora na Listu uspješnih kandidata ostvaruje se u skladu sa članom 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50 % ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19) 

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

(Dostava i objavljivanje Poslovnika)

(1)    Komisija će Poslovnik o radu dostaviti direktoru JU Muzej “Alija Izetbegović  odmah a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana njegovog donošenja.
(2)    Shodno stavu 1. ovog člana, direktor  JU Muzej “Alija Izetbegović” je dužan, u skladu sa članom 8. stav (7) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50 % ukupnog kapitala („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/19 i 21/19),Poslovnik o radu radu Komisije objaviti na svojoj web stranici i isti zadržati sve do okončanja konkursne procedure-javnog oglasa i potpisivanja ugovora o radu sa izabranim kandidatima.

Član 17.

(Izmjene i dopune Poslovnika)

Izmjene i dopune ovog Poslovnika vršit će se na način i po postupku koji je važio za njegovo donošenje.

Član 18.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Članovi komisije: 
Maja Hadžihalilović
Nervan Dizdar
Adisa H.Ađulović


Broj: 40-01-324/20
Sarajevo,08.06.2020.godine
 

ALIJA IZETBEGOVIĆ

ŽIVOTOPIS

  POGLEDAJ  

IZDANJA MUZEJA

IZDAVAŠTVO

  PROČITAJ  

VIRTUAL TOUR

360°

  POSJETI  

suvenirnica

SUVENIRNICA

ONLINE SHOP

MUZEJSKA POSTAVKA

Stalna muzejska postavka smještena je u kulama Ploča i Širokac. U kuli Ploča prikazan je,   hronološki kroz tekst i fotografije, život Alije Izetbegovića kao političara i državnika. U kuli  Širokac, muzejska postava posvećena je Aliji Izetbegoviću kao Vrhovnom komadantu i  organiziranju odbrane od agresije na BiH.

 

ISTRAŽIVAČKO - DOKUMENTACIONI CENTAR 

Nastao u savremeno doba, Muzej „Alija Izetbegović“ na moderan način daje odgovore na pitanja postavljena u prošlosti, ali postavlja i temelje za budućnost. Svojim objektivnim i naučnim pristupom Muzej potiče mlade intelektualce i istraživače da stručno pristupe pisanju historije. 

 

EDUKACIJA 

Edukativni programi u Muzeju namijenjeni su učenicima osnovnih i srednjih škola  i uključuju stručna opća i tematska vodstva stalne muzejske postavke, interaktivne školske radionice, objavljivanje pedagoško-edukativnih izdanja, predavanja, programe obilježavanja značajnih historijskih datuma, te niz drugih.